Regulamin serwisu Roksa

Regulamin roksa serwisu Rokssa.pl

§1 Postanowienia ogólne regulamin roksa

1.1. Niniejszy regulamin roksa (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Rokssa.pl (zwanej dalej „Serwisem”).

1.2. Serwis Rokssa.pl jest prowadzony przez firmę Roksa, zarejestrowaną w Polsce, posiadającą numer NIP: 420172192 i REGON: 171784775.

1.3. Korzystanie z Serwisu Roksa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

1.4. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie Serwisu.

§2 Rejestracja i korzystanie z serwisu roksa

2.1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik musi się zarejestrować, podając swoje dane osobowe oraz aktywować swoje konto poprzez potwierdzenie adresu e-mail.

2.2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych danych osobowych oraz dba o ich aktualizację.

2.3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła i loginu, a także za wszelkie działania podejmowane za pomocą jego konta.

2.4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§3 Prawa i obowiązki Użytkowników

3.1. Użytkownik ma prawo do publikacji treści na Serwisie, pod warunkiem, że nie naruszają one praw autorskich, nie propagują treści niezgodnych z prawem, nie obrażają uczuć innych osób oraz nie naruszają zasad współżycia społecznego.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować treści o charakterze reklamowym, spamu oraz innych treści, które mogą zakłócać funkcjonowanie Serwisu.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do szanowania prywatności innych Użytkowników oraz niepublikowania ich danych osobowych bez ich zgody.

3.4. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.

§4 Odpowiedzialność

4.1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

4.3. Serwis nie gwarantuje ciągłości działania Serwisu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w jego funkcjonowaniu spowodowane siłami wyższymi, awariami sprzętu czy koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych.

§5 Ochrona danych osobowych regulamin roksa

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma XYZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług przez Serwis oraz w celach marketingowych.

5.3. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, zgłaszając takie żądanie pisemnie do Administratora danych.

5.4. Serwis stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§6 Reklamacje

6.1. W przypadku naruszenia postanowień Regulamin roksa przez innych Użytkowników, Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację na adres e-mail: [email protected].

6.2. Reklamacje powinny zawierać opis naruszenia oraz wskazanie konkretnego Użytkownika lub treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

6.3. Serwis zobowiązuje się rozpatrzeć reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7.3. W przypadku stwierdzenia nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążące.

7.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Serwisu.